2018 Match Play Tournament 9/22

Tee Times:

6:44 Gonzales (1) v. Heffern, T.  (2)

McDaniel  (2) v. Jamison  (3)

6:52 Miller (4) v. Valle (6)

Borowski (19) v. Tomlin (20)

7:00 Furry (8) v. Fitzpatrick (8)

Rico (20) v. Brown (22)

7:08 Flores (9) v. Marks (9)

Zimmerman (6) v. Barnes, T. (7)

7:16 Dailey (11) v. Cabrera (13)

Reinking (23) v. Lopez (28)

7:24 Clinton (13) v. Tom (15)

Mlynarski (17) v. Mireles (17)

7:32 Thompson (17) v. Belknap (17)

Komp (18) v. Yost (18)

7:40 Cowger (18) v. Gentile (18)

Moody (9) v. Mort (10)

7:48 Metoyer (15) v. Sullivan (17)

Ramirez (10) v. McBride (10)